081-640-7412 / 081-374-8495
king133translation@gmail.com
www.facebook.com/kingtranslation
Line ID: @kingtranslation
เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนการขอรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ | การจดทะเบียนสมรสกับชาวอเมริกา | การจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน | การจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น | การจดทะเบียนสมรสกับชาวอังกฤษ | ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ| ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศต่างๆ


"ติดต่อ ศูนย์การแปล Kingtranslations เรารับแปลเอกสาร และรับรองเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ทุกประเภท ทุกภาษา ที่สถานฑูต และสถานกงสุล รายละเอียดที่นี่"

 

ศูนย์แปลภาษา kingtranslations จัดทำบทความนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้อ่านดูขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ หากท่านมีความต้องการใช้บริการแปลเอกสาร ในขั้นตอนใดๆของการรับบุตรบุญธรรมนี้ สามารถติดต่อเพื่อใช้บริการแปลเอกสารกับเราได้

การยื่นความจำนงค์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1. ชาวต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา หรือองค์การสวัสดิการเด็กของประเทศนั้น ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศดังกล่าว ให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ
 
2. ชาวต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ และมีหลักฐานหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และทะเบียนบ้าน ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ (มีทะเบียนบ้านอยู่) ได้แก่ ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและผู้มีภูมิลำเนาใน จังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด โดยการพิจารณาใช้ระเบียบกฎเกณฑ์เช่นเดียวกับคนที่มีสัญชาติไทย
 
3.ชาว ต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ชั่วคราวในประเทศไทย และมีหนังสืออนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มาแสดงและอาศัยอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันยื่นคำขอและมีระยะเวลาสำหรับการทดลองเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยได้ครบ กำหนด ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยเอกสารต่างๆ จะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลประจำประเทศไทยของ ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นด้วย

 

จดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ต้องการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นชาวต่างชาติ
1. ผู้ขอรับเด็กต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ และต้องมากกว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
2 .จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายของ ประเทศที่ผู้ขอรับมีภูมิลำเนาอยู่ และจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศ
3. ผู้ขอรับเด็กที่มีบุตรอยู่ในความอุปการะ 3 คนขึ้นไป จะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติก่อนรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs)


การจัดเตรียมเอกสาร

ฝ่ายผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
ผู้ขอรับเด็กต้องติดต่อผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา หรือองค์การสวัสดิภาพเด็กของประเทศนั้น ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศดังกล่าวให้ดำเนินการของเรื่องบุตรบุญธรรม เพื่อให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้


1.รายงานการศึกษาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และครอบครัวของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมทั้งรูปถ่ายสภาพบ้านทั้งภายนอกและภายใน
 
2.เอกสารรับรองว่าผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีคุณสมบัติ และมีความเหมาะสม ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
3.เอกสาร รับรองว่าจะทำการควบคุมการทดลองเลี้ยงดูเด็ก และส่งรายงานผลการทดลองเลี้ยงดูเด็กพร้อมทั้งรูปถ่ายของเด็กกับบิดามารดา บุญธรรม ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบทุกระยะเวลา 2 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน (เฉพาะในกรณีรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / มูลนิธิฯ 4 แห่ง หรือในกรณีที่ยกให้กันเองโดยไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายโลหิต)
 
4.แบบคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บธ 5 (Application for Child Adoption)
 
5. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 
6. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีมีการสมรสครั้งก่อน ขอให้มีสำเนาทะเบียนหย่าด้วย )( ทะเบียนสมรสมีอายุเกิน 6 เดือน )
 
7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
 
8. เอกสารรับรองการทำงานและรายได้
 
9. เอกสารรับรองการเงินย้อนไปไม่เกิน 6 เดือน
 
10. เอกสารรับรองทรัพย์สิน
 
11. รูปถ่ายผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และคู่สมรส บุตรในครอบครัว (ถ้ามี) ขนาด 4.5x6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวนคนละ 4 รูป และรูปถ่ายสภาพบ้านพักอาศัยและภาพภายในบ้านของผู้ขอฯ
 
12. เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของประเทศที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองว่าผู้นั้นสามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายของประเทศ นั้น (ในกรณีที่ผู้ขอฯพักอาศัยอยู่นอกประเทศที่ผู้ขอฯ มีภูมิลำเนาอยู่)
 
13. เอกสารจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิ ลำเนา ซึ่งรับรองว่าการนำเด็กที่จะเป็นบุตรธรรมเข้าประเทศสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย ของประเทศนั้น
 
14. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส หรือคำสั่งอนุญาตของศาลแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 
15. สำเนาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และสำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างงาน (ในกรณีที่ผู้ขอฯ พักอาศัยและทำงานอยู่นอกประเทศที่ผู้ขอฯ มีภูมิลำเนาอยู่)
 
16. เอกสารรับรองความประพฤติ และความเหมาะสมทั่วไปของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจากผู้ที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 คน
 
17. ประวัติอาชญากร ( จากประเทศกำเนิดและประเทศที่พักปัจจุบัน)
 
18.หนังสือ รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรับรองว่า เมื่อขั้นตอนการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ขอรับเด็กจะดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมให้เด็ก ทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศผู้ขอ
 
เอกสาร ในข้อที่ 5-14 จะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนา
กรณี ที่เอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย จากสถาบันการแปลภาษาที่ได้รับใบอนุญาต โดยให้แนบเอกสารฉบับแปลมาคู่กับเอกสารต้นฉบับจริง
 
กรณีติดต่อผ่านองค์การสวัสดิภาพเอกชน จะต้องมีสำเนาในอนุญาตขององค์การ และหนังสือจากหน่วยงานรัฐบาลซึ่งรับรององค์การนั้นๆ ด้วย
 
กรณี ที่ผู้ขอรับเด็กมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยต้องอาศัยอยู่และมีระยะเวลาสำหรับ ทดลองเลี้ยงดูในประเทศที่มีถิ่นที่อยู่นั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ของผู้ขอรับเด็กประกอบการพิจารณาด้วย
ฝ่ายที่จะยกบุตรบุญธรรมให้
1. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาเด็ก
 
2. ทะเบียนบ้าน
 
3. ทะเบียนสมรส
 
4. หนังสือสำคัญการหย่า และบันทึกข้อตกลงการหย่าระบุผุ้ใช้อำนาจปกครองเด็ก หรือคำสั่งศาล ระบุว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองเด็ก
 
5. ในกรณีที่บิดามารดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และไม่สามารถติดตามตัวบิดาเด็กได้ ให้มารดาเด็กมาสอบข้อเท็จจริงพร้อมพยาน 2 คน ที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ที่มารดาเด็กมีภูมิลำเนา ตามแบบบันทึกสอบปากคำ (ปค.14) รับรองว่า
5.1 บิดามารดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
5.2 บิดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร และได้เลิกร้างกันไป (ระยะเวลาที่เลิกร้าง)
5.3 ไม่เคยมีคำพิพากษาให้ผู้ใดเป็นบิดาเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5.4 ไม่สามารถติดตามบิดาเด็กมาแสดงความยินยอมมอบเด็กได้
6.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอม (แบบ บธ.6)
 
7.หนังสือ แสดงความยินยอมของบิดาโดยพฤตินัย ( กรณีบิดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับ มารดาเด็ก หรือมิได้จดทะเบียนรับรองบุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย )
 
8.รูปถ่าย 4.5 x 6 เซนติเมตร ของบิดามารดาเด็กคนละ 4 รูป รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว
 
9.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามีหรือจำเป็นต้องขอเพิ่ม) เช่น ใบมรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ประวัติบิดา มารดาเด็ก เป็นต้น
ฝ่ายเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
1. สูติบัตรเด็ก
2. ทะเบียนบ้านเด็ก
3. รูปถ่ายเด็กขนาด 4.5 x 6 เซนติเมตร 4 รูป
4. หนังสือแสดงความยินยอมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามีหรือจำเป็นต้องขอเพิ่ม) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล
ขั้นตอนการดำเนินเรื่อง
1. เมื่อเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ครบสมบูรณ์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ (นักสังคมสงเคราะห์) จะพิจารณาว่าผู้ขอรับเด็กมีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าผู้ขอรับเด็กมีคุณสมบัติเหมาะสม มีฐานะความเป็นอยู่ดี มีอุปนิสัยและความประพฤติดี อาชีพรายได้มั่นคง ฐานะของครอบครัวดีตลอดจนสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะประมวลรายรายละเอียดต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำเข้าไว้ในบัญชีรอการพิจารณาเด็กซึ่งคณะกรรมการจะ พิจารณาเด็ก และพิจารณาครอบครัวที่เหมาะสมให้กับเด็กตามบัญชีก่อนหลัง
 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอให้คณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พิจารณาเห็นชอบให้ผู้ขอฯ รับเด็กไปทดลองเลี้ยงดู
 
3. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แจ้งประวัติเด็กพร้อมรูปถ่ายให้ผู้ขอรับเด็กพิจารณาผ่านหน่วยงานหรือองค์กร เอกชนที่ติดต่อเรื่องนี้มา พร้อมกับขออนุมัติวีซ่าเด็กไปยังประเทศที่เป็นภาคี Hague Convention ก่อน
 
4. เมื่อผู้ขอฯ แจ้งตอบรับเด็กให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอเรื่องต่ออธิบดีเพื่ออนุมัติให้ทดลองเลี้ยงดูเด็ก และขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ส่วนประเทศที่เป็นภาคี Hague Convention นั้น สำนักงานกลางของประเทศนั้นๆ จะต้องตอบรับวีซ่าเข้าประเทศของเด็ก ก่อนที่จะเดินทางมาพบกรรมการฯ ที่ประเทศไทย
 
5. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อนุญาต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะนัดหมายให้ผู้ขอรับเด็กทั้งสองเดินทางมารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูเป็นเวลา อย่างน้อย 6 เดือน โดยหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในต่างประเทศ จะทำการทดลองเลี้ยงดูมาให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 เดือนต่อครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 
ผู้ขอรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรม หรือผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและคู่สมรสแล้วแต่กรณี ต้องมารับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูด้วยตนเองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี ตามที่คณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเสนอในกรณีดังต่อไปนี้
- เด็กนั้นเดินทางไปยังประเทศที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เคยได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมาก่อนแล้ว และการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมครั้งหลังนี้ ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีเหตุจำเป็นอันไม่สมควร ที่ไม่สามารถมารับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูได้ โดยทำเป็นหนังสือต่ออธิบดีพร้อมทั้งแสดงความจำนงว่าจะออกค่าใช้จ่ายสำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่และเด็ก เพื่อจะนำเด็กนั้นไปยังประเทศที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่
 
6. เมื่อทดลองเลี้ยงดูมาครบ 6 เดือน และมีรายงานผลการทดลองมาครบ 3 ครั้ง ซึ่งหากปรากฎว่าผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ เด็กอยู่อาศัยกับครอบครัวอย่างมีความสุข พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กไปดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรมตามกฎหมายได้
 
7. ผู้ขอรับเด็กจะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ที่ผู้ขอรับเด็กมีภูมิลำเนาอยู่ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยรับทราบ พร้อมกันนี้ก็แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้กับผู้ขอรับเด็กได้ทราบ เรื่องด้วยพร้อมกัน
กรณีที่ผู้ขอรับ เด็กอยู่ประเทศไทย การจดทะเบียนสามารถดำเนินการได้ที่ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ซึ่งเป็นการร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ เช่นเดียวกับการขอบุตรบุญธรรมไทย
 
8. กระทรวงการต่างประเทศ จะส่งสำเนาภาพถ่ายเอกสารทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (คร.14) จำนวน 1 ชุด มาให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการดำเนินการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอรับเด็ก (แต่ละราย) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ และสำหรับผู้ขอรับเด็กที่อยู่ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะขอสำเนาภาพถ่ายเอกสารทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (คร.14) จำนวน 1 ชุด จากผู้ขอรับเด็ก (แต่ละราย) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามกฎหมายแล้ว

ที่มา http://www.consular.go.th/

 

ติดต่อ Kingtranslations

081-640-7412/ 081-374-8495
นอกเวลาทำการ: 080-801-3666
Fax 0-2746-2589
king133translation@gmail.com
www.facebook.com/kingtranslation
Line ID: @kingtranslation
เพิ่มเพื่อน


ที่อยู่สำนักงานใหญ่:
1182/144 ซ.สุขุมวิท 77
บางจาก พระโขนง กทม. 10260

สาขารับส่งงาน: อารีย์ สะพานควาย / บางบัวทอง
จุดอื่นๆโปรดสอบถาม มีบริการจัดส่งถึงที่สำหรับงานด่วน

Search

Site Map

รับแปลเอกสาร