ตัวอย่าง resume-english

ขั้นตอน เอกสารการขอวีซ่าออสเตรเลีย


ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ | การรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ

"ติดต่อ ศูนย์การแปล Kingtranslations เรารับแปลเอกสาร และรับรองเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ทุกประเภท ทุกภาษา ที่สถานฑูต และสถานกงสุล บริการรับทำวีซ่า รายละเอียดที่นี่ "

รับแปล


ศูนย์การแปล Kingtranslations สรุปข้อมูลกระบวนการขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าออสเตรเลีย มาจากแหล่งต่างๆนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เบื้องต้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ขั้นตอนใด สามารถตรวจสอบได้กับเว็บไซต์สถานฑูตออสเตรเลียนะครับ

การขอวีซ่า ออสเตรเลีย

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน

2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (VAC) ต้องชำระโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงก์ดราฟท์’ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขตปริมณฑล)

โดยสั่งจ่าย ‘สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

3. แบบฟอร์ม 48/48R สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร

4. รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป

5. บัตรประชาชนไทย (สำหรับสัญชาติไทย)

6. จดหมายรับรองการทำงาน

7. ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้อง ควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับปัจจุบันใบรับรอง เงินฝากธนาคารซึ่งแสดงสถานภาพการเงินในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย

8. ผู้สมัครที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา ควรจะแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการศึกษาจากทางสถาบัน

รายละเอียดสถานที่ตั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้) , กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
เบอร์โทร 0 - 2672 - 3476 (ถึง 79)
เวลายื่น - รับ : 09.00 น. - 15.00 น.
และเวลา : 15.00 น. - 16.00 น.

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ www.thaifly.com

"ติดต่อ ศูนย์การแปล Kingtranslations เรารับแปลเอกสาร และรับรองเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ทุกประเภท ทุกภาษา บริการรับทำวีซ่า ที่สถานฑูต และสถานกงสุล"

เอกสาร ขั้นตอน การขอวีซ่าออสเตรเลีย

Back to the Top

 

Home | บริการแปลเอกสาร | ติดต่อเรา | รวมลิงค์ดิกชันนารี | คำถามที่พบบ่อย
ร่วมงานกับเรา | คำชื่นชมจากลูกค้า | บทความดีๆ | แลกลิงค์กับเรา | English Version

ติดต่อ Kingtranslations
Tel: 081-640-7412/ 081-374-8495
นอกเวลาทำการ: 080-801-3666
Fax: 0-2746-2589
Email: king133translation@gmail.com
FB:www.facebook.com/kingtranslation
Line ID: 0816407412

ที่อยู่สำนักงานใหญ่:
1182/144 ซ.สุขุมวิท 77 บางจาก พระโขนง กทม. 10260
สาขารับส่งงาน:
อาคารพหลโยธินเพลส
บริการของ
ศูนย์การแปล Kingtranslations

 

"ขอบคุณมากนะคะ เจ้านายพอใจงานมากเลย จะมีอีกหลายงานตามมาแน่นอน ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะ"

หนึ่งเสียงจากลูกค้าผู้มีความสุขของเรา และอีกมากมายที่นี่

-- บริการจำแนกตามภาษา --

ข้อมูลดีๆ จาก KT
-- Site Map --